Linia telefonică de urgență:
00972 37770544
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.

Privatization

Centrul de Apel

E-services Registru Chamber

Adresa Ambasadei:
Str. Rembrand 38,
Tel Aviv 64045, Israel

Tel.: +972-3-5231000
Fax: +972-3-5233000

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Comunitatea evreiască modernă în Moldova

Odată cu obţinerea independenţei statale în august 1991, viaţa evreilor din Moldova a început a prospera, ca rezultat al dezvoltării unei noi societăţi libere şi democratice.

Actual, conform unor calcule, populaţia evreilor din Moldova numără circa 20000 - 25000 de oameni, mare parte din care locuieşte în mun.Chişinău. Comunităţi semnificative există de asemenea şi în oraşele Bălţi, Bender, Soroca, Râbniţa, Orhei şi Tiraspol. Totodată există comunităţi cu număr mai restrâns de oameni cel puţin în 45 de localităţi din Moldova. Populaţia evreilor din Republică s-a redus considerabil din timpul proclamării independenţei în 1991, în special din cauza nivelului sporit de emigrare în Israel.

Din 1992 în Moldova au fost create următoarele organizaţii: Biblioteca Evreiască din Chişinău, Organizaţia evreilor – veterani ai celui de al doilea Război Mondial, Organizaţia foştilor refugiaţi, Organizaţia femeilor «HAVA», Asociaţia Culturii Evreieşti, Asociaţia foştilor deţinuţi a lagărelor de concentrare şi ghetourilor, Federaţia Comunităţilor Religioase evreieşti, Universitatea de studiere a culturii evreieşti, se difuzează emisiunile radio şi TV "Аf der Yiddisher gas" («În strada evreiască»), emisiunea radio " Yiddish lebn" («Viaţa evreilor»), şi multe altele.

Mişcarea Habad Liubavici sprijină sinagogile din Chişinău şi Tiraspol, desfăşurându-şi activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Organizaţia conduce una din cele doua şcoli evreieşti de zi (licee) din Moldova – Şcoala evreiască nr. 15, şcoala religioasă, şi două grădiniţe pentru copii. Suplimentar, mişcarea susţinea câteva programe de binefacere, precum şi câteva programe de instruire.

Mişcarea Agudat Israel sprijină ieşiva (şcoala religioasă) în baza programului şcolii medii, unde învaţă până la 200 de băieţi şi fete, separat unii de alţii, după două programe diferite. Ieşiva este amplasată în clădirea în care cândva se afla renumita sinagoga şi ieşiva, cunoscute încă din perioada antebelică (până la cel de al Doilea Război Mondial) şi care era condusă de Ravinul Leibom Iehuda Ţirelison.

Şcoala evreiască nr.22, fondată în 1991, în care învaţă mai mult de 300 de elevi. Această şcoală a fost fondată de către Organizaţia evreiască guvernamentală „Lişcat Hacheşer” (biroul de relaţii), în cadrul programului Maavar (Ţofia). Organizaţia „World ORT” în 2001 a creat în şcoală media - centre şi tehnice. Această şcoală evreiască este parţial sponsorizată de către Guvernul Republicii Moldova şi Centrul Cultural din Israel. Pe teritoriul Moldovei activează cel puţin opt şcoli duminicale – trei în Chişinău şi câte una în Bender, Soroca, Bălţi, Râbniţa şi Tiraspol.

Congresul evreilor din Moldova. În Iunie 2003, la iniţiativa unui grup de întreprinzători evrei a fost fondat Congresul evreilor din Moldova. Congresul a anunţat sarcinile sale primordiale: dezvoltarea comunităţii evreieşti locale, prezentarea intereselor ei politice, culturale, sociale, şi altor interese, sprijinirea proiectelor culturale şi de binefacere, tradiţiilor evreieşti.

Asociaţia Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Moldova, fondată în 1989, actual condusă de către Alexandru Bilinkis şi Alexandru Pincevski, a unit Societăţile Republicane a foştilor deţinuţi din ghetouri şi lagărele de concentrare, Veteranilor de război, Femeilor evreieşti, refugiaţilor, ş.a., precum şi comunităţile evreieşti din oraşele locale. În 2003, Congresul evreilor din Moldova a intrat în componenţa Asociaţiei ca membru colectiv.

„Dor le Dor”. La finele anului 2002, un alt grup de întreprinzători evreieşti a format fondul de binefacere „Dor le Dor”. Scopul organizaţiei – supravegherea şi îngrijirea mormintelor evreieşti din Moldova. „Dor le Dor” este fondatorul ziarului „Evreiskoe Mestecico”, ziar care se răspândeşte cu tirajul mai mare de 3000 de exemplare.

Societatea evreilor din Caucaz şi Buhara “Djuhur”, fondată în 2002, care uneşte circa 100 membri şi prezintă interesele acestui grup de evrei. Societatea participă la toate măsurile republicane şi sărbătorile evreieşti.

Centrul de instruire şi dezvoltare profesională a funcţionat iniţial ca birou educativ Joint, şi apoi şi-a continuat activitatea ca Universitatea Ebraică a Lucrătorilor Sociali şi Obşteşti. În prezent centrul activează ca organizaţie obştească, care asigură o instruire de înaltă calificare pentru diverse structuri a comunităţii. Centrul dezvoltă şi susţine programele de instruire pentru profesionali şi voluntari din subdiviziunile filantropice ale comunităţii. Participanţii discută întrebările şi strategiile de planificare, îşi împărtăşesc propria experienţă şi sfidează dificultăţile. Unele seminare se petrec cu participarea specialiştilor din Statele Unite şi Israel.

Serviciul evreiesc al familiei „NES”, Scopul Serviciul evreiesc al familiei este de a fi veriga de legătură între necesităţile familiilor evreieşti şi organizaţiile capabile de a satisface aceste necesităţi. Această organizaţie încearcă să dezvolte o abordare mai complexă, şi să-i ajute „să aibă o viziune integră” cu ajutorul reţelei de lucrători sociali.

Reprezentanţa Comitetului Evreiesc American de Distribuire “Joint în Moldova” sau pur şi simplu Joint, este o subdiviziune a Comitetului mai sus menţionat. Scopul principal al activităţii Joint este acordarea ajutorului tuturor organizaţiilor evreieşti locale, dispersate în întreaga lume. Pe teritoriul fostei URSS, pentru Joint prioritate constituiau programele de binefacere pentru persoanele nevoiaşe, incapabile, jertfe ale nazismului şi cei evlavioşi. De asemenea funcţionează diverse programe de reabilitare, centre obşteşti, cluburi pentru tineri, programe familiale, ş.a.

În 1993, după primirea permisiunii din partea conducerii Moldovei pentru dezvoltarea unui şir întreg de programe, Joint a deschis oficiu în mun. Chişinău. Începând cu 1993, Joint a creat şi a promovat la dezvoltarea unui şir întreg de programe de ordin cultural, social şi educative, aşa ca: centrele evreieşti de binefacere în cinci oraşe, organizaţia evreiască a femeilor “Hava”, şcoli evreieşti, organizaţia veteranilor şi foştilor deţinuţi, Secţia Iudaicii în cadrul Academiei de Ştiinţe ş.a. Datorită sprijinului Joint, mai mult de 6000 de nevoiaşi primesc ajutor de binefacere şi circa 12000 au posibilitatea de a obţine studii, de a citi şi a studia istoria şi tradiţiile ebraice, de a participa la competiţii sportive, concursuri artistice, culturale şi alte genuri de activitate. Câţiva zeci de oameni au primit instruire profesională şi pregătirea lucrătorilor de conducere în Moldova, Israel, CSI şi SUA.

La fel în Chişinău şi alte regiuni ai Republicii funcţionează Centrul Evreiesc Cultural al Ambasadei Israel. El asigură toate persoanele cointeresate cu informaţie cu privire la Israel, cultura sa, istoria şi obiceiurile. De asemenea susţine diverse programe şi proiecte. În cadrul lui activează| cluburi pentru tineret, clase de studiere a limbii ebraice, programe muzicale, clase de studiere a calculatorului ş.a.

Agenţia Evreiască pentru Israel, mai larg cunoscută ca Sohnut, a fost deschisă în Moldova în 1991, şi a devenit una din primele reprezentanţe a organizaţiilor evreieşti, care au început a activa în Moldova. Obiectivul principal al Sohnut a fost şi rămâne promovarea educaţiei evreieşti şi învierea conştiinţei evreieşti, acordarea ajutorului pentru revenirea la tradiţiile şi originea evreiască, precum şi suportul evreilor care au hotărât să se strămute în Israel. Sohnut are reprezentanţe permanente, care activează în toate oraşele mari ale Republicii, precum şi în localităţi mai puţin numeroase, unde locuiesc evreii. În cadrul Sohnut activează cluburi pentru copii, tineret şi studenţi, se petrec diverse seminare, tabere de odihnă de vară şi iarnă, se organizează clase pentru studierea limbii ebraice, la fel funcţionează şi multe alte programe cu caracter educativ despre cultură, istorie şi tradiţii.

În marea majoritatea a cazurilor, programele evreieşti sunt incluse în orarul Universităţii de Stat din Moldova. De asemenea recent a fost luată decizia de a crea şi publica enciclopedia ebraică a Moldovei, iar responsabilitatea pentru îndeplinirea acestei însărcinări şi-a asumat-o Academia de Ştiinţe a Moldovei.